Program wyborczy

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Nasz Starogard”

Program wyborczy „Razem dla Starogardu”

 

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu Program Wyborczy Stowarzyszenia „Nasz Starogard”, który będzie podstawą naszych działań w kadencji samorządowej 2014 – 2018. Program „Razem dla Starogardu” powstał na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji stylu sprawowania władzy w Starogardzie Gdańskim. Miasta gdzie prezydentami oraz radnymi są ludzie  spoza układu politycznego (partyjnego) radzą sobie lepiej od Starogardu.

Wieloletnia działalność w obszarze  organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego miasta,  pozwala nam dzisiaj obiektywnie ocenić możliwości, szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony Starogardu. Niniejszy Program nie jest obietnicą realizacji rzeczy niemożliwych,  ponieważ kierujemy się realizmem i zdrowym rozsądkiem w podejściu do najważniejszych spraw miasta i jego mieszkańców. Jesteśmy bardzo dobrze zorientowani w problemach Starogardu, znamy hierarchię ważności spraw istotnych dla rozwoju naszego miasta, mamy wiele pomysłów na osiągnięcie sukcesu. Pragniemy, aby Starogard w kolejnej kadencji rozwijał się dynamicznie i pozytywnie zmieniał swój wizerunek. Główny wysiłek naszych działań skierujemy na te dziedziny, które decydować będą  o wzroście potencjału gospodarczego miasta, co przełoży się na komfort życia jego mieszkańców. Z pełną odpowiedzialnością podejmiemy się realizacji naszego Programu Wyborczego, który winien stać się gwarancją sukcesu Starogardu i jego mieszkańców.

PRACA ZAMIAST ZASIŁKU

 1. Najważniejszą sprawą dla Starogardu są inwestycje tworzące nowe, dobrze płatne miejsca pracy. O pozyskanie inwestorów aktywnie zabiegał będzie nowy wydział Urzędu Miasta, który połączy funkcje promocji miasta oraz opieki administracyjnej nad potencjalnymi inwestorami. Informacje o możliwościach inwestycyjnych Starogardu muszą dotrzeć do przedsiębiorców w mieście, w Polsce i na świecie.
 2. Dla przedsiębiorców przygotujemy nowe, atrakcyjne tereny pod inwestycje. Będziemy zwalniali z podatków lokalnych te firmy, które się rozwijają i dadzą gwarancję zatrudnienia bezrobotnych.
 3. Będziemy budowali koalicje ze środowiskami biznesowymi i społecznymi na rzecz tworzenia programów wychodzenia z bezrobocia.
 4. Starogard musi też dostrzec, że zmieniają się trendy rozwojowe. Dziś lokomotywą rozwoju są usługi, informatyka i turystyka, które generują dużo nowych, dobrze płatnych miejsc pracy.
 5. Powołamy Radę Społeczno – Gospodarczą, która będzie organem doradczym i opinującym strategiczne decyzje gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne.
 6. Pragniemy stworzyć koalicję wszystkich szczebli samorządowych naszego regionu, w celu ujednolicenia kierunków działań oraz wypracowania wspólnej polityki gospodarczej. W tym celu powołamy Samorządowe Centrum Rozwoju.
 7. Rozszerzać będziemy strefy wolnego i bezpłatnego dostępu do internetu.

 

BEZPIECZNA I OTWARTA SZKOŁA

 1. Szkoła to miejsce, gdzie nasze dzieci nie tylko zdobywają wykształcenie, ale również spędzają większą część dnia. Szkoła ma służyć dzieciom i rodzicom. Dlatego zdecentralizujemy zarządzanie szkołą, zwiększając uprawnienia dyrektora i dając rodzicom możliwość wpływania na kształt i rozwój szkoły.
 2. Szkoła musi być miejscem, gdzie dzieci i młodzież będą mogły poszerzać swoją wiedzę ponadprogramową, a także spędzać wolny czas. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym, wolnym od przemocy, narkotyków i alkoholu. Premiować będziemy szkoły, które opracują skuteczne programy profilaktyczne.
 3. Utrzymamy  maksymalną liczbę 25 uczniów w klasach.
 4. Zadbamy, aby nasze dzieci i młodzież korzystały z najnowocześniejszego sprzętu edukacyjnego.
 5. Realizować będziemy inwestycje infrastrukturalne w postaci budowy nowych boisk i sal gimnastycznych.
 6. Wspomagać będziemy sport amatorski i rozwój osób szczególnie uzdolnionych.
 7. Słabszym uczniom zapewnimy możliwość wyrównywania szans rozwojowych. Pomożemy stowarzyszeniom, które będą je wspierały oraz zdobywały fundusze na pomoc uczniom z ubogich rodzin.
 8. Premiować będziemy szkoły tworzące autorskie projekty, dzięki którym osiągane będą lepsze wyniki nauczania i wychowania.

PRZYJAZNY STAROGARD

 1. Starogard musi być miastem przyjaznym dla jego mieszkańców. Zadbamy o to, by ulice, parki i miejsca spacerowe były zawsze bezpieczne – w dzień i w nocy. Nie może zabraknąć pieniędzy na rozwijanie monitoringu miejskiego oraz współpracę policji i straży miejskiej.
 2. Dostosujemy miasto do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Likwidować będziemy istniejące bariery architektoniczne.
 3. Zmienimy system wydatkowania funduszy socjalnych tak, by pieniądze trafiały do najbardziej potrzebujących. Najlepszym sposobem wyjścia z ubóstwa jest tworzenie nowych miejsc pracy, dlatego będziemy wspierać rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych.
 4. W Urzędzie Miejskim oraz wszystkich podległych instytucjach samorządowych zostaną zastosowane nowoczesne metody pracy połączone z przyjaznym i otwartym podejściem do mieszkańców, którzy powinni być szybko i profesjonalnie obsłużeni. Poszczególne wydziały otrzymają dużo większą samodzielność, a pracownikom stworzymy warunki do osobistego rozwoju i większej kreatywności. Dużą część spraw będzie można załatwić drogą internetową  oraz obserwować i monitorować tok ich realizacji.
 5. Przebieg sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji będzie dokumentowany i przedstawiany w internecie. Wszystkie głosowania będą imienne i ogólnie dostępne. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak głosowali ich przedstawiciele.
 6. Współczesny świat wymaga działań promocyjno – marketingowych nie tylko od przedsiębiorców, ale także od miast i regionów. Należy zdecydowanie zwiększyć ilość środków na promocję miasta, jasno sprecyzować i ukierunkować ich wydawanie, aby osiągnąć zamierzone cele.
 7. Każde osiągnięcie na niwie kultury, sportu, edukacji czy innej sfery życia społecznego będzie dostrzeżone i uhonorowane. Nie ma bowiem lepszego sojusznika dla miasta, niż ludzie i instytucje odnoszące sukcesy. W sposób bardzo aktywny miasto będzie wspierało wszystkie ambitne działania i zamierzenia, stwarzające realną szansę na osiągnięcie sukcesu.
 8. Wesprzemy kompleksowo działalność starogardzkich środowisk artystycznych i twórczych. Uruchomimy programy motywujące środowiska artystyczne do aktywności i współpracy z miejskimi instytucjami kultury.
 9. Wesprzemy działalność  starogardzkiego Uniwersytetu III Wieku oraz wszystkie  zorganizowane środowiska senioralne z terenu miasta.
 10. Powołamy autonomiczną i niezależną Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, której reprezentacja składać będzie się ze wszystkich aktywnych społecznie środowisk z terenu miasta.
 11. Zainicjujemy Program pn. „Osobowość Prawna”, który da możliwość działania grupom nieformalnym, jak i osobom prywatnym.

 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 1. Będziemy wspierali merytoryczne i finansowo organizacje pozarządowe, traktując je jako obszar całkowicie apolityczny.
 2. Wprowadzimy przejrzyste zasady, kryteria oraz mierniki do oceny projektów składanych przez organizacje pozarządowe.
 3. Widzimy potrzebę traktowania priorytetowo wolontariatu starogardzkiego, wspierania ZHP, aktywnych społecznie grup formalnych i nieformalnych.
 4. Nie zapomnimy o promowaniu i wspieraniu ciekawych i ważnych dla miasta inicjatyw społecznych, sportowych, kulturowych i innych, łącznie z ich dofinansowywaniem.
 5. Nasz cel to zabieganie o pieniądze z UE na projekty związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Nawiązanie partnerstwa z NGO pozwoli na pozyskiwanie zewnętrznych środków oraz realizację ciekawych i pożytecznych społecznie projektów.
 6. Zapewnimy organizacjom pozarządowym miejsce na ich siedzibę – stworzymy Centrum Organizacji Pozarządowych.
 7. Z budżetu miasta wydzielimy pieniądze na tzw. budżet obywatelski, który w ramach projektu „Inicjatywy Społeczne” zostanie rozdysponowany zgodnie z wolą mieszkańców.
 8. Stworzymy platformę do konsultacji społecznych niezbędnych przy podejmowaniu strategicznych dla miasta decyzji.

 

STAROGARD – CENTRUM KOCIEWIA

 1. Polityka władz miasta nie może kończyć się na granicach miasta. Starogard stał się twierdzą, która nie wykorzystuje i nie wzbogaca potencjału drzemiącego poza jego granicami. Użyjemy wszelkich sposobów, aby Starogard wrócił do roli naturalnego liderem Kociewia.
 2. Starogard musi być na Kociewiu centralnym ośrodkiem życia gospodarczego, sportowego, kulturalnego, edukacyjnego, handlowego czy zdrowotnego, ale także siedzibą instytucji regionalnych, zabezpieczających specyficzne potrzeby Starogardu i regionu. Miasto powinno podjąć się roli ambasadora spraw naszego regionu.
 3. Starogard jako stolica Kociewia ma dodatkową szansę na szybki rozwój poprzez wykorzystanie własnych walorów: Starego Miasta, historii, takich znanych w świecie osób jak Kazimierz Deyna czy Andrzej Grubba. Siłę tych walorów wzbogacą wydarzenia kulturalne, sportowe czy interdyscyplinarne.
 4. Będziemy konsekwentnie i metodycznie budowali markę miasta Starogard.

 

Razem dla Starogardu

Przygotowując się do tych wyborów odbyliśmy wiele spotkań z lokalnymi organizacjami, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami. Z tej współpracy czerpiemy ogromną wiedzę na temat dobrego zarządzania miastem i wykorzystania wszystkich szans, jakie dają współczesne czasy oraz położenie Starogardu. Dzisiaj występujemy z programem „Razem dla Starogardu”, jesteśmy bowiem przekonani, że dysponujemy optymalnym kandydatem na prezydenta Miasta, kandydatami na radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu którzy RAZEM stanowią ogromną siłę, mogącą zmienić oblicze naszego miasta i regionu. Jesteśmy przekonani, że nasz program zaspokoi potrzeby i ambicje wszystkich Starogardzian. Dla nich i z nimi jest tworzony. Proponujemy Państwu byśmy RAZEM podjęli się zadania wykorzystania wszystkich naszych wspólnych atutów dla rozwoju Starogardu i pomyślności jego mieszkańców.

 

POBIERZ PROGRAM DLA POWIATU