Program Wyborczy

Program Wyborczy

Projekt Starogard 2018 – 2023

STAROGARD MIASTEM ROZWOJU I JAKOŚCI
Gospodarka – Infrastruktura – Mieszkalnictwo

STAROGARD MIASTEM PRZYJAZNYM I DOSTĘPNYM (OTWARTYM, BEZ BARIER)
Przestrzeń przyjazna mieszkańcom – Czysty Starogard

STAROGARD MIASTEM WRAŻLIWYM I OBYWATELSKIM
Aktywność społeczna

STAROGARD MIASTEM LUDZI TWÓRCZYCH I AKTYWNYCH
Edukacja – Kultura – Sport

Starogard miastem rozwoju i jakości

 • Modernizacja targowiska miejskiego

 • Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Skarszewskiej

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Iwaszkiewicza (sieci, drogi)

 • Wprowadzenie rozwiązań służących gospodarczemu wykorzystaniu Rynku i okolic oraz Alei Wojska Polskiego

 • Dążenie do budowy obwodnicy Starogardu

 • Współpraca z Samorządem Województwa w zakresie przebudowy odcinków DW 222 (Gdańska, Pelplińska, Pomorska)

 • Współpraca z Powiatem w zakresie przebudowy ul. Lubichowskiej

 • Budowa i przebudowa ulic miejskich (m.in. Kopernika – etap II, Zachodnia i Dolna, Kanałowa – Tczewska – Sobieskiego, Chojnicka – 2 Pułku Szwoleżerów)

 • Zakończenie przebudowy ulic Starego Miasta

 • Utwardzenie tymczasowe dróg gruntowych płytami IOMB – 2 mln rocznie (rozwiązanie w ciągu 5 lat problemu dojazdu do posesji)

 • Budowa parkingów w centrum miasta

 • Rozwój sieci ścieżek rowerowych

 • Budowa linii i punktów oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia hybrydowego oraz kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych

 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych, w tym zastosowanie tzw. ogrodów deszczowych

 • Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

 • Budownictwo komunalne i socjalne

 • Modernizacja budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji (m.in. ul Kościuszki), wsparcie działań na rzecz modernizacji budynków oraz wykorzystania niezagospodarowanych terenów w centrum miasta

 • Wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (wielo- i jednorodzinne)

Przestrzeń przyjazna mieszkańcom, Czysty Starogard

 • Wprowadzenie systemu „roweru miejskiego”

 • Wprowadzenie bezpłatnej komunikacja miejskiej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych

 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom i niepełnosprawnych

 • Zagospodarowanie pozostałych terenów zielonych, skwerów, tworzenie parków kieszonkowych

 • Budowa wieży widokowej na wzgórzu św. Jana

 • Kontynuacja programów ochrony zabytków i odnowy elewacji

 • Wsparcie merytoryczne mieszkańców w wymianie źródeł ogrzewania

 • Współpraca z gestorami sieci gazowej i ciepłowniczej w zakresie ich rozbudowy

 • Wspieranie rozwoju elektromobilności (elektryczne autobusy, pojazdy gminne z napędem elektrycznym, stacje ładowania,)

 • Rozpoczęcie rewitalizacji Parku Kocborowskiego

 • Smart City

Aktywność społeczna

 • Realizacja Programu Rewitalizacji

 • Budżet Obywatelski

 • Inicjatywa Lokalna

 • Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

 • Współpraca z Przedstawicielami Rodzinnych Ogródków Działkowych,

 • Rozwijanie Centrum Organizacji Pozarzadowych

 • Kontynuacja dialogu Obywatelskiego ( Rada Gospodarcza, Seniorów, Sportu, Rowerowa, Społeczna Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna, Młodzieżowa Rada Miasta)

Edukacja, kultura, sport

 • Nowa sala widowiskowa

 • Budowa sali sportowej przy PSP 8, przygotowanie do realizacji kolejnego obiektu

 • Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych i terenów rekreacyjnych

 • Rynek odnowa – ratusz, mury, ekspozycja wykopalisk, strop nad fundamentami

 • Budowa odkrytego basenu wraz z zapleczem socjalnym i urządzeniami rekreacyjnymi