Starogard miastem

 • Rozwoju i jakości
 • Przyjaznym i dostępnym
 • Ludzi twórczych i aktywnych
 • Obywatelskim

Projekt Starogard

2018 – 2023

Starogard miastem rozwoju i jakości

 • Modernizacja targowiska miejskiego
 • Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Skarszewskiej
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Iwaszkiewicza (sieci, drogi)
 • Wprowadzenie rozwiązań służących gospodarczemu wykorzystaniu Rynku i  okolic oraz Alei Wojska Polskiego
 • Dążenie do budowy obwodnicy Starogardu
 • Współpraca z Samorządem Województwa w zakresie przebudowy odcinków DW 222 (Gdańska, Pelplińska, Pomorska)
 • Współpraca z Powiatem w zakresie przebudowy ul. Lubichowskiej
 • Budowa i przebudowa ulic miejskich (m.in. Kopernika – etap II, Zachodnia i Dolna, Kanałowa – Tczewska – Sobieskiego, Chojnicka – 2 Pułku Szwoleżerów)
 • Zakończenie przebudowy ulic Starego Miasta
 • Utwardzenie tymczasowe dróg gruntowych płytami IOMB – 2 mln rocznie (rozwiązanie w ciągu 5 lat problemu dojazdu do posesji)
 • Budowa parkingów w centrum miasta
 • Rozwój sieci ścieżek rowerowych
 • Budowa linii i punktów oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia hybrydowego oraz kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych
 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych, w tym zastosowanie tzw. ogrodów deszczowych
 • Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
 • Budownictwo komunalne i socjalne
 • Modernizacja budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji (m.in. ul Kościuszki), wsparcie działań na rzecz modernizacji budynków oraz wykorzystania niezagospodarowanych terenów w centrum miasta
 • Wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (wielo- i jednorodzinne)

Starogard miastem przyjaznym i dostępnym

 • Smart City
 • Wprowadzenie systemu „roweru miejskiego”
 • Wprowadzenie bezpłatnej komunikacja miejskiej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych
 • Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom i niepełnosprawnych
 • Zagospodarowanie pozostałych terenów zielonych, skwerów, tworzenie parków kieszonkowych
 • Budowa wieży widokowej na wzgórzu św. Jana
 • Kontynuacja programów ochrony zabytków i odnowy elewacji
 • Wsparcie merytoryczne mieszkańców w wymianie źródeł ogrzewania
 • Współpraca z gestorami sieci gazowej i ciepłowniczej w zakresie ich rozbudowy
 • Wspieranie rozwoju elektromobilności (elektryczne autobusy, pojazdy gminne z napędem elektrycznym, stacje ładowania,)
 • Rozpoczęcie rewitalizacji Parku Kocborowskiego

Starogard miastem ludzi twórczych i aktywnych

 • Nowa sala widowiskowa
 • Budowa sali sportowej przy PSP 8, przygotowanie do realizacji kolejnego obiektu
 • Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych i terenów rekreacyjnych
 • Rynek odnowa – ratusz, mury, ekspozycja wykopalisk, strop nad fundamentami
 • Budowa odkrytego basenu wraz z zapleczem socjalnym i urządzeniami rekreacyjnymi

Starogard miastem obywatelskim

 • Realizacja Programu Rewitalizacji
 • Budżet Obywatelski
 • Inicjatywa Lokalna
 • Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
 • Współpraca z Przedstawicielami Rodzinnych Ogródków Działkowych,
 • Rozwijanie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Kontynuacja dialogu Obywatelskiego ( Rada Gospodarcza, Seniorów, Sportu, Rowerowa, Społeczna Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna, Młodzieżowa Rada Miasta)