Powiat starogardzki

Projekt powiat starogardzki

2024 - 2029

Priorytety rozwojowe powiatu starogardzkiego

W kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia Mieszkańców kluczowe priorytety dla powiatu starogardzkiego to:

  • Poprawa funkcjonowania szpitala powiatowego w Starogardzie Gdańskim:

Celem jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla lokalnej społeczności. Główny priorytet to podniesienie jakości usług na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – zapewnienie co najmniej dwóch lekarzy, zabezpieczenie lekarza do karetki specjalistycznej, usprawnienie procesów diagnostycznych i skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przyjęcie. Stworzenie środowiska, które gwarantuje szybką, profesjonalną i empatyczną opiekę nad pacjentami w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. Przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu lekarzy wobec personelu medycznego.

  • Rozwój infrastruktury drogowej i towarzyszącej :

Inwestycje w infrastrukturę drogową realizowane przy użyciu nowych technologii bitumicznych, zwłaszcza w gminach Skórcz, Osiek, Bobowo i Smętowo Graniczne, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz ułatwienie przemieszczania się mieszkańców i przedsiębiorców. Wspieranie budowy obwodnicy Starogardu oraz obwodnicy Skórcz-Mirotki i następnych jej etapów. Kolejny etap modernizacji drogi powiatowej Starogard-Skarszewy. Kontynuowanie budowy infrastruktury mostowej, rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i budowa bezpiecznych przejść dla pieszych.

  • Efektywne pozyskiwanie funduszy europejskich :

Priorytetem jest maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z nowej perspektywy finansowej UE, co umożliwi realizację różnorodnych projektów rozwojowych.

  • Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy:

Rozszerzanie oferty edukacyjnej z uwzględnieniem bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy, co ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie dla absolwentów.

  • ZMIANY W ZAKRESIE wspierania rodziny, pieczy zastępczej i polityki prorodzinnej:

Priorytetem jest wprowadzenie oferty spełniającej w pełni obowiązki ustawowe, m.in. zwiększenie pomocy specjalistycznej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zabezpieczenie co najmniej jednego tymczasowego mieszkania rotacyjnego dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą, utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi dla kobiet z dziećmi, wsparcie rodzin zastępczych, zapewnienie superwizji dla psychologów i pedagogów szkolnych.

  • Wspieranie obszarów społecznych i kulturalnych:

Priorytetem jest racjonalne wsparcie dla organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, dzieci, młodzieży i seniorów. Włączenie Mieszkańców do współdecydowania o kierunku wydatkowania budżetu powiatu poprzez utworzenie Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.