Statut

STATUT

Stowarzyszenia „Nasz Starogard”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie używa nazwy „Nasz Starogard” lub skrótu „NS”, w dalszych postanowieniach statut zwane „Stowarzyszeniem”.

 3. Nazwa stowarzyszenia „Nasz Starogard” jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Starogard Gdański.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Starogard Gdański i powiatu starogardzkiego.

 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach działania. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Walne Zebranie Członków.

 5. Stowarzyszenie może należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Walne Zebranie Członków.

 6. Stowarzyszenie może powoływać oddziały, które będą prowadzone przez koordynatora, będącego członkiem Stowarzyszenia, powołanego do pełnienia funkcji przez Zarząd

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym również członka Zarządu.

 4. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku oraz ma prawo do pieczęci z tym znakiem i napisem: „Nasz Starogard”, zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II.

Misja, cele i sposoby działania

§ 5

Misją Stowarzyszenia jest dzianie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym:

  1. Zwiększenie udziału lokalnej społeczności w życiu publicznym.

  2. Wspomaganie rozwoju oraz aktywizacja kulturowa wspólnot i społeczności lokalnych.

  3. Promocja i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza z terenu miasta Starogard Gdański i powiatu starogardzkiego.

  4. Inspirowanie do powstawania inicjatyw społecznych środowiska lokalnego i regionalnego dla rozwoju społecznego, edukacyjnego, kulturowego, gospodarczego.

  5. Wspieranie procesów integracji organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenu miasta Starogard Gdański i powiatu starogardzkiego.

  6. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

  7. Działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.

  8. Promowanie i wspieranie lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości.

 1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w obszarach wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

 1. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami społecznymi, fundacjami, organizacjami młodzieżowymi, spółdzielni mieszkaniowych, klubami i kołami, a także innymi instytucjami – polskimi i zagranicznymi – w zakresie wspierania działań zgodnych z celami stowarzyszenia.

 2. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

 3. Organizację spotkań i prelekcji, wystaw i konkursów, sympozjów i konferencji oraz innych imprez kulturalnych i oświatowych.

 4. Organizację szkoleń, warsztatów, wyjazdów, plenerów, zlotów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, kursów szkoleniowych.

 5. Organizację i prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, poligraficznej i audiowizualnej, promocyjnej i informacyjnej.

 6. Wspieranie przedsiębiorczości.

 7. Wspólne dążenie, z innymi organizacjami pozarządowymi, do integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.

 8. Organizowanie różnych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, w tym również organizacja wypoczynku.

 9. Wspieranie lokalnych inicjatyw młodzieżowych, kulturowych, edukacyjnych, sportowych i społecznych.

 10. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, promocyjnej, informacyjnej w formie nie dochodowej.

 11. Organizowanie konkursów, aukcji, zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizacje celów statutowych.

 12. Prowadzenie placówek kulturalnych i oświatowych.

 13. Reprezentowanie mieszkańców miasta Starogard Gdański i powiatu starogardzkiego w sprawach związanych z celami statutowymi.

 14. Przyjmowanie darowizn w formie finansowej i rzeczowej od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na wspieranie i finansowanie celów statutowych.

 15. Inne działania sprzyjające wypełnianiu statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 8

Wszystkie środki Stowarzyszenia przeznaczone będą na cele, o których mowa w § 6 statutu.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych

  2. członków wspierających

  3. członków honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która na piśmie określi swój zakres działania. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

 5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 6. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

 7. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Sekretarz.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajny mają prawo:

  1. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

  3. udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

  4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,

  5. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

  6. używania oznak i znaków Stowarzyszenia

  7. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

  8. bieżącej informacji o wszelkich decyzjach, uchwałach i innych działaniach Stowarzyszenia i jego władz.

 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnego opłacania składek.

 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

  2. śmierci członka, będącego osobą fizyczną lub rozwiązania (likwidacji) podmiotu będącego osobą prawną.

  3. uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

   1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 24 ust.1 i 2.

 3. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych, wśród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

   1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

   2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przez terminem zebrania za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

   3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

   4. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

   5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd składa się z 5 do 9 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, w tym do spraw organizacyjnych i do spraw finansowych, sekretarza oraz skarbnika.

 3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w zastępstwie wiceprezes do spraw organizacyjnych ustalając termin, miejsce i porządek zebrania.

 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 6. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podjęcia uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest ponad 50% członków zarządu uprawnionych do głosowania.

 7. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

 9. zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich

 10. zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansu Stowarzyszenia

 11. składanie sprawozdań ze swej działalności merytoryczno-finansowej Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jej członkowie dokonują wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego.

 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych władz Stowarzyszenia.

 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, z działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz przedstawienie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków

 6. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,

 7. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub innych nieprawidłowości wpływających na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 20

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki stanowiące fundusz Stowarzyszenia.

 2. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obie działalności zostaną rachunkowo wyodrębnione.

 3. Przedmiotem nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności statutowej oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). (Dz.U. z 31 grudnia 2007 Nr 51 poz. 1885) jest:

 1. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

 2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z),

 3. pozostała działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z),

 4. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

 5. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),

 6. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

 7. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

 8. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

 9. reklama (PKD 73.1),

 10. działalność fotograficzną (PKD 74.20.Z),

 11. działalność związaną z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

 12. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

 13. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),

 14. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

 15. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

 1. Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić z następujących źródeł:

  1. z wpisowego i składek członkowskich,

  2. z zapisów, darowizn, spadków,

  3. dotacji i ofiarności publicznej,

  4. ze sponsoringu,

  5. z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

  6. wpływów z 1%

 2. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w pkt 3 i 4 przeznaczone będą na realizację celów statutowych.

 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa lub upoważnionych przez nich do danej czynności jednoosobowo członków zarządu.

§ 21

Składki członkowskie powinny być wpłacane według zadeklarowanego przez członka Stowarzyszenia sposobu.

§ 22

Stowarzyszenie może otrzymywać i przyjmować dotacje wg zasad określonych przepisami prawa.

§ 23

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 3. Uprawniony do wniesienia zmian w statucie jest każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie do Zarządu, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy Prawa o stowarzyszeniach.