Regulamin

REGULAMIN

FUNDUSZU GRANTOWEGO AKTYWNI LOKALNIE

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Stowarzyszenie Nasz Starogard jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego. Jednym z podstawowych obszarów działań stowarzyszenia jest wsparcie dla organizacji pozarządowych.

 2. Stowarzyszenie Nasz Starogard działając zgodnie z misją, statutem i Uchwałą Zarządu nr 1/NS/Z/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., przeznaczając na ten cel środki własne oraz środki pozyskane z 1% tworzy Fundusz Grantowy Aktywni Lokalnie, rozumiany jako konkurs grantowy kierowany do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców powiatu starogardzkiego.

 3. W ramach działania Funduszu Grantowego Aktywni Lokalnie, Stowarzyszenie Nasz Starogard udzieli wsparcia informacyjnego, szkoleniowego i doradczego związanego z realizacją funduszu.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs grantowy skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, składających się co najmniej z trzech osób, działających na rzecz mieszkańców powiatu starogardzkiego.

 2. Granty można uzyskać na oddolne inicjatywy lokalne, których zakres mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego wynikającej z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4, pkt 1).

 3. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może uzyskać jeden grant w ramach konkursu. Grupa nieformalna może złożyć wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która użyczy jej osobowości prawnej.

 4. Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która nie uzyska grantu we wnioskowanej kwocie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej i propozycją zmiany budżetu, w ciągu 3 dni podejmuje decyzję o realizacji projektu bądź odstąpieniu od realizacji.

 5. W przypadku otrzymania grantu w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

 6. Dokumentację projektową, m.in. wniosek, umowę i sprawozdanie podpisują:

 1. w imieniu organizacji pozarządowej – osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie ze statutem organizacji, właściwym rejestrem (np. KRS) i/lub udzielonymi pełnomocnictwami,

 2. w imieniu grupy nieformalnej – lider grupy w imieniu wszystkich członków grupy nieformalnej,

 3. w przypadku grupy nieformalnej korzystającej z użyczenia osobowości prawnej – osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie ze statutem, właściwym rejestrem (np. KRS) i/lub udzielonymi pełnomocnictwami oraz lider grupy nieformalnej w imieniu wszystkich członków grupy.

 4. Oceny wniosku dokona Stowarzyszenie Nasz Starogard.

ZASADY FINANSOWANIA

 1. Wysokość dotacji wyniesie do 2000 zł na działania jednej grupy, w ramach jednego projektu.

 2. Projekt powinien być skierowany do mieszkańców powiatu starogardzkiego, a grupa docelowa nie powinna być mniejsza niż 10 osób.

 3. Wkład własny do projektów nie jest wymagany.

 4. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji.

NABÓR

 1. Nabór trwa od dnia 1 marca do 31 grudnia 2023 r.

 2. Projekty można składać do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 1 w Starogardzie Gdański w godzinach pracy COP.

 3. Projekty mogą być realizowane od podpisania umowy na realizację zadania.

 4. Łączna wartość środków przeznaczona na granty to 20 tyś. zł.

 5. Stowarzyszenie Nasz Starogard przeznaczy niezbędne środki na organizację konkursu, organizację komisji konkursowej, opiekę merytoryczną nad projektami oraz promocję Funduszu.

 6. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 1. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.

 2. Jeśli wniosek składa organizacja pozarządowa należy dołączyć statut organizacji.

 3. Procedura konkursowa wraz z formularzami jest dostępna na stronie: nasz-starogard.pl

 4. Wypełniony wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

 5. Wersję papierową podpisaną przez uprawnione osoby, można złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Fundusz Grantowy Aktywni Lokalnie) do siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 1 w Starogardzie Gdański w godzinach pracy COP.

 6. Wersję elektroniczną wniosku, w formie tekstowej skanu podpisanego dokumentu można wysłać na adres naszstarogard@int eria.pl w tytule maila wpisując Fundusz Aktywni Lokalnie.

OCENA WNIOSKÓW

 1. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Nasz Starogard.

 2. Wnioski będą oceniane w dwóch etapach: oceny formalnej i oceny merytorycznej.

 3. Ocenie formalnej podlegają następujące kryteria:

 1. realizacja działań na terenie powiatu starogardzkiego,

 2. zgodność zaplanowanych działań ze statutem organizacji (dla organizacji pozarządowych) oraz zgodność ze sferą zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Ocenie merytorycznej podlegają następujące kryteria:

 1. doświadczenie w realizacji projektów, dotychczasowa aktywność społeczna organizacji, grupy lub pojedynczych członków grupy,

 2. odbiorcy zadania – określenie liczby, charakterystyka i sposób pozyskania grupy docelowej,

 3. celowość i atrakcyjność projektu, mierzalność rezultatów,

 4. harmonogram projektu – logiczność, spójność i realność,

 5. promocja projektu – różnorodność sposobów informowania o działaniach, zakres działań promocyjnych,

 6. realność i przejrzystość kosztorysu, spójność z harmonogramem,

 7. udział wkładu własnego, finansowego lub osobowego (wkład własny nie jest wymagany, jednak zadeklarowany wkład własny będzie oceniany).

REALIZACJA PROJEKTU

 1. Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która otrzymała dotację, realizuje projekt zgodnie z wnioskiem i podpisaną umową.

 2. Realizator jest zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej lub mailowej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie.

 3. Wszelkie zmiany w kosztorysie zadania, przesunięcia kosztów należy konsultować z Operatorem przed dokonaniem zakupów.

 4. Realizator księguje dokumenty finansowe zgodnie z obowiązującym prawem i najwyższą starannością.

 5. Przy wydatkowaniu środków pochodzących z Grantu Realizator jest zobowiązany stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

 6. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na konto Operatora w ciągu 14 dni od dnia zakończenia projektu.

 7. Realizator zobowiązany jest do informowania o źródle finansowania na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych i informacyjnych, dotyczących Grantu zgodnie z podpisaną umową.

ROZLICZENIE DOTACJI

 1. Realizator projektu w ciągu 14 dni od daty zakończenia projektu, przygotowuje sprawozdanie, które przekazuje w wersji drukowanej lub elektronicznej.

 2. Realizator załącza do sprawozdania kserokopie dowodów finansowych dla uzasadnienia poniesienia każdego z kosztów.

 3. Jako załącznik do sprawozdania Realizator przekazuje kilka zdjęć z realizacji projektu w wersji elektronicznej wraz z prawem do ich nieodpłatnego rozpowszechniania.

 4. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na konto Stowarzyszenia Nasz Starogard niezwłocznie po zakończeniu projektu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia projektu.

Regulamin zatwierdzony: 15 lutego 2023 r.